הודעה לציבור בדבר אפשרות להגיש בקשות תמיכה לשנת 2023

 

מועצה אזורית עמק הירדן (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת כי ניתן להגיש לה בקשות למתן תמיכה למוסדות ציבור לשנת התקציב 2023 עפ"י הוראות "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות" אשר פורסם על ידי משרד הפנים בחוזר מנכ"ל 4/2006, בהתאם לתבחינים שאושרו במליאת המועצה:

א.         תמיכה עבור תרבות והיסטוריה – מוזאונים

ב.         תמיכה עבור רווחה – מרכזי תעסוקה לבעלי מוגבלויות/צרכים מיוחדים

 

באתר המועצה מפורסם נוסח תבחינים לתמיכה במוסדות ציבור לשנת 2023, המפרטים את סוג המוסד הציבורי אשר זכאי להגיש בקשה למתן תמיכה, התבחין, אמות מידה לקביעת היקף התמיכה והשיקולים על פיהן תיבחן כל בקשה. מובהר כי האפשרות לקבל תמיכה כפופה לאישור תקציב המועצה, ובכל מקרה המועצה אינה מתחייבת כי תקציב התמיכה, ככל שיקבע, יחולק במלואו.

 

כל מוסד ציבורי העומד בדרישות נוהל תמיכות של משרד הפנים ובתבחינים שפורסמו על ידי המועצה, מוזמן להגיש בקשה ע"ג טפסים ייעודיים וזאת עד ולא יאוחר מיום 31.1.23, במשרדה של מנכ"לית המועצה. את הטפסים ניתן לקבל בפניה במייל אל פירחה מזכירת מנכ"לית המועצה בכתובת דוא"ל  [email protected] .

 

כמו כן, ניתן להגיש בקשה לתמיכה באמצעות הטופס המקוון המפורסם באתר המועצה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים המפורטים בטופס המקוון והם על פי חוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים לעניין נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות.

 

בקשה שלא תוגש במועד ו/או לא מולאה כראוי ו/או לא צורפו לה כל המסמכים והאישורים הנדרשים תידחה ללא דיון.

 

בקשות שהגשתן אושרה על פי התבחינים שפורסמו על ידי המועצה תידון בהתאם להוראות נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות.

 

בברכה,

מיה ונטורה

מנכ"לית המועצה