1
הקדמה
2
פרטי הבקשה
3
מסמכים שיש לצרף

מועצה אזורית עמק הירדן (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת כי ניתן להגיש לה בקשות למתן תמיכה למוסדות ציבור לשנת התקציב 2023 עפ"י הוראות "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות" אשר פורסם על ידי משרד הפנים בחוזר מנכ"ל 4/2006, בהתאם לתבחינים שאושרו במליאת המועצה:

א.         תמיכה עבור תרבות והיסטוריה – מוזאונים

ב.         תמיכה עבור רווחה – מרכזי תעסוקה לבעלי מוגבלויות/צרכים מיוחדים

באתר המועצה מפורסם נוסח תבחינים לתמיכה במוסדות ציבור לשנת 2023, המפרטים את סוג המוסד הציבורי אשר זכאי להגיש בקשה למתן תמיכה, התבחין, אמות מידה לקביעת היקף התמיכה והשיקולים על פיהן תיבחן כל בקשה. מובהר כי האפשרות לקבל תמיכה כפופה לאישור תקציב המועצה, ובכל מקרה המועצה אינה מתחייבת כי תקציב התמיכה, ככל שיקבע, יחולק במלואו.

כל מוסד ציבורי העומד בדרישות נוהל תמיכות של משרד הפנים ובתבחינים שפורסמו על ידי המועצה, מוזמן להגיש בקשה ע"ג טפסים ייעודיים וזאת עד ולא יאוחר מיום 31.1.23. 

בקשה שלא תוגש במועד ו/או לא מולאה כראוי ו/או לא צורפו לה כל המסמכים והאישורים הנדרשים תידחה ללא דיון.

בקשות שהגשתן אושרה על פי התבחינים שפורסמו על ידי המועצה תידון בהתאם להוראות נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות.

להלן פירוט האישורים הנדרשים שיש לצרף במועד הגשת הבקשה (יש להגיש לפי הסדר שלהלן):

1 .טופס בקשה חתום בידי מורשי חתימה (קישור לטופס)

2 .אישור ניהול תקין לשנת 2022

3 .פירוט פעילות שהתקיימה בשנת 2021

4 .הוצאות הנהלה וכלליות לשנת  2021 (מתוך דו"ח מבוקר)

5 .תעודת רישום רשם העמותות*

6 .תזכיר תקנון*

7 .דוחות כספיים 2021

8 .תקציב מאושר או הצעה לשנת 2023

9 .אישור מעמד המוסד במשרדי מ.ע.מ*

10 .אישור שנתי מס הכנסה לשנת 2022

11 .הרשאה לבנק למסירת פרטים (קישור לטופס)

12 .אישור רו"ח על נכונות פרטי הבקשה

13 .פרוט מספר תושבי יישובי המועצה שמשתתפים בפעילות העמותה

14. כתב התחייבות חתום כתנאי לקבלת תמיכה (קישור לטופס)

 

 

 

 

(לרבות פירוט מלא של הכנסות צפויות או מבוקשות, ובכלל זה השתתפות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים הן בתמיכה ישירה והן בעקיפה, מספר העובדים וההוצאות הכוללות לשכר עבודה)

(רו"ח יאשר בחתימתו את נכונות פרטי הבקשה והמסמכים המצורפים אליה, וכן כי הבקשה אושרה בידי הגורם המוסמך במוסד הציבור; כן יצהיר רואה החשבון כי לא ידוע לו על בקשות תמיכה נוספות של מוסד הציבור אשר לא צוינו בבקשה)