אנו החתומים מטה ממנים בזה את הרב אברהם ד. אוירבך, רב ואב"ד דעיה"ק טבריה ת"ו  ולשלוחו, להיות שלוחים ומורשים שלנו למכור כל מיני חמץ ותערובת חמץ ואפי' נוקשה ואפי' משהו כל שיש בו מחמשת מיני דגן הראוי לאכילת כלב וכל מיני שאור וכמו"כ כל סוגי מניות וניירות ערך העוסקות בעניינים שיש בהם חשש לתערובת חמץ, בין שהם ברשותנו בין מחוץ לרשותנו, כל השייך לנו עכשיו ועד י"ד ניסן דהאידנא,שעה חמישית, ועד בכלל, על הכל יהיו במקומנו למכרם מכירה גמורה וחלוטה לצמיתות לכל ערל שירצו בכל מחיר ואופן שירצו ובכל קנין שהוא. וכמו"כ יהיו שלוחים שלנו להשכיר כל המקומות שנמצאים בהם החמוצים והשאור הנ"ל, בין המקומות שלנו בין השכורים או שאולים לנו – שכירות זמנית מערב פסח י"ד ניסן השתא עד יום כ"ה ניסן אחרי הפסח, בכל קנין שהוא לכל ערל שירצו ובכל מחיר ואופן שהוא, על כל דבר המכר והשכירות הנ"ל פיהם כפינו וידם כידינו ועשייתם כעשייתינו. ובפירוש אנו קובעים כי אם על מי מאתנו או על מה מהדברים לא תחול השליחות, לא תיבטל השליחות מיתר האנשים או מיתר הדברים, וגם אנו מגלים דעתינו בזה כי כל הנ"ל הוא זכות גמור עבורינו והדברים יכולים להיעשות בין בתורת שליחות ובין בתורת זכייה. כמו"כ אנו מצהירים כי הכסף קניין של המכר והשכירות הנ"ל שיזכו השלוחים עבורינו, הרי הרשות נתונה להם להשתמש אח"כ עם הכסף כרצונם, ולא יהיה כח בשום דבר ודיבור לבטל השליחות הנ"ל כולה או מקצתה בביטול וכו' בפיסול וכו'

* והכל שריר בריר וקיים *

ולראיה באנו על החתום חודש ניסן לפני הפסח תש"פ.

Browser not supported

Browser not supported

Browser not supported

Browser not supported

Browser not supported

Browser not supported