בהתאם לסעיפים 61 (ב) ו- 122 (ד) לתקנות התכנון והבניה ( רישוי בנייה), תשע"ו – 2016, החל מיום 30/11/2018 תפרסם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עמק הירדן כל היתרי הבנייה שהוצאו בתחומה.

 

בעל זכות במקרקעין ראשי להגיש למהנדס הוועדה בקשה כי ההיתר או חלק ממנו לא יוצג בפומבי לציבור,

בשל אחת מסיבות המפורטות בסעיף 62 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו- 2016-

 

62. בעל זכות במקרקעין ביחס לחלקו במקרקעין, רשאי בכל עת, להגיש למהנדס בקשה בקשה לחסות פרטי היתר

      כי ההיתר או חלק ממנו, לא יוצג באופן פומבי לציבור, בשל אחת מסיבות אלה: 

 

  1. ההיתר או חלק ממנו מגלה פרטים הפוגעים בפרטיותו של אדם;
  2. בשל קיומו של סוד מסחרי ;
  3. מטעמים של ביטחון הציבור ;
  4. מטעמי ביטחון המדינה.

 

הבקשה לחסות רצוי להגיש לוועדה באמצעות דוא"ל שכתובתו : david@j-v.org.il