עצמאיים שהם חברי קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי ושחלות עליהם הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה, אינם משלמים מיסים עבור הכנסתם באופן ישיר. משום כך, הם אינם עומדים בתנאי הסף לקבלת המענק לפי תכנית הסיוע הממשלתית לעצמאים שאישרה הממשלה. זאת - על אף העובדה שמבחינה מהותית אין הבדל בינם לבין עצמאים אחרים, אשר נפגעו כלכלית מהתפשטות נגיף הקורונה.

כתוצאה מכך, עצמאים חברי קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי אינם זכאים לקבלת הסיוע הממשלתי, על אף שגם הם הושפעו כלכלית כתוצאה מההתפרצות נגיף הקורונה, כמו יתר העצמאים במשק.

לאור העיוות שנוצר, גובשו הסכמות בין שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר האוצר ליצור מתווה סיוע בהיקף תקציבי של 10 מליון שקל לשם סיוע לעצמאים שהם חברי קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי (שחלות עליהם הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה).

הואיל ונוהל זה מבוסס ברובו על התנאים שהוגדרו בתכנית הסיוע הממשלתית לעצמאיים, מתחייב אפוא, כי ההגדרות, תנאי הסף, התנאים הנוספים, ההוראות החלות על המענק, וכן אופן חישובו יאומצו מתכנית הסיוע הממשלתית לעצמאים לנוהל זה, בכפוף לשינויים המתחייבים ובכפוף למגבלת התקציב שבנוהל.  

נוהל זה מיועד לצורך מתן סיוע לעצמאיים חברי קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי, אשר נפגעו כלכלית ממשבר הקורונה, בהתאמה לסיוע שניתן ליתר העצמאים לפי תכנית הסיוע הממשלתית לעצמאים. הקצאת הסיוע לפי נוהל זה אינה מתבצעת מכוח חוק, בדומה לתכנית הסיוע הממשלתית, אלא מכוח סמכותה השיורית של הממשלה.  

מטרת נוהל זה הינה אפוא, להגדיר את הקריטריונים והכללים בכל הנוגע למתן סיוע, לעצמאים חברי קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי, שנפגעו כתוצאה ישירה מהתפרצות נגיף הקורונה בארץ ובעולם. הסיוע יינתן באמצעות מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

לנוסח המלא של תוכנית הסיוע - הקליקו כאן