המועצה האזורית עמק הירדן מודיעה בזאת, כי ניתן להגיש לה בקשות למתן תמיכה למוסדות ציבור לשנת התקציב 2021 עבור תרבות והיסטוריה-מוזאונים, עפ"י הוראות "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות" אשר פורסם על ידי משרד הפנים בחוזר מנכ"ל 2006/4.

באתר המועצה הקליקו כאן פורסם נוסח תבחינים לתמיכה במוסדות ציבור לשנת 2021 המפרטים את סוג המוסד הציבורי אשר זכאי להגיש בקשה למתן תמיכה. כמו כן מתפרסמים התבחין, אמות מידה לקביעת היקף התמיכה והשיקולים על פיהן תיבחן כל בקשה.

מובהר כי האפשרות לקבל תמיכה כפופה לאישור תקציב המועצה, ובכל מקרה המועצה אינה מתחייבת כי תקציב התמיכה, ככל שיקבע, יחולק במלואו.

למידע אודות הגשת בקשה לתמיכה -  הקליקו כאן