הנחות בארנונה ניתנות למחזיקי נכסים בשטח השיפוט של המועצה האזורית עמק הירדן, בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג 1993 ולתיקונים בחוק המבוצעים מפעם לפעם ובהתאם לצו המיסים של המועצה האזורית עמק הירדן. תקנות אלו אומצו ואושרו במליאת המועצה

לגבי שנת 2019, המועצה אישרה הנחות בתקרה המרבית המאושרת בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) תשנ"ג - 1993.

הנחיות כלליות

  • לפני הגשת הבקשה להנחה בארנונה יש להסדיר את חשבון הארנונה על שם מבקש/ת ההנחה המחזיק בנכס. לצורך זה יש למסור למועצה את חוזה השכירות / רכישת הנכס.
  • אם מבקש ההנחה אינו מופיע במרשם האוכלוסין כתושב עמק הירדן, יש להמציא אישור מטעם הרשות בה הוא רשום, כי אינו מקבל באותה רשות הנחה בארנונה. 
  • הגשת הבקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק. 
  • הנחה בארנונה תינתן לשנה השוטפת בלבד, ועל הפונה להגיש את הבקשה לאותה שנה לא יאוחר מ-30 בנובמבר של אותה שנה.
  • תנאי בסיסי לקבלת הנחה למגורים הוא שהזכאי להנחה מתגורר בנכס ומחזיק בו
  • הזכאי ליותר מהנחה אחת ייהנה מהנחה אחת בלבד – על פי הגבוהה מביניהן.
  • זכאי להנחה אשר החזיק בנכס במשך חלק משנת הכספים ייהנה מהנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
  • נכס המשמש למגורים שניתנה לגביו הנחה בהתאם לזכאותו של המחזיק בנכס והמחזיק בנכס נפטר - ההנחה תבוטל.

לפרטים נוספים בנוגע להנחות:
דוא"ל. 
[email protected]
טלפון. 04-6757634

להנחיות והגשת בקשה להנחה בארנונה לחצו כאן