פסולת ומיחזור

כל בית עסק בתחום המועצה יחוייב בהצגת פתרונות פינוי פסולת ומיחזור ככל הנדרש בכפוף להוראות חוק העזר לעמק הירדן (הגנת הסביבה)2017

כלי אצירה

בעסקים המצריכים טיפול מיוחד בעניין פסולת רטובה יש לפנות לאגף שפ"ע לרכישת כלי אצירה המותאמים לבית העסק ולנפח הפעילות הצפוי בו, יודגש כי פחי אשפה שנרכשו על ידי בעל העסק יהיו שייכים לו ויפונו על ידי המועצה על פי לוח הזמנים הנהוג במועצה.

שפכים וביוב

בתי עסק שמפאת עיסוקם צפויים לייצר שפכים שאיכותם אינה עומדת בתקן, יידרשו להציג פתרון לטיפול בשפכים (מפרידי שמנים/ דלקים או כל טיפול אחר) ויישאו בהוצאות דיגומי ביוב בהתאם להוראות החוק.

ארובות ועשן

בתי עסק שמפאת אופי עיסוקם עשויים לייצר פליטות עשן יידרשו להציג פתרון תקני למניעת מטרדים (מנדף/ ארובה/ כל פתרון אחר לשביעות רצון הרשות).

השמעת מוזיקה

ככלל, אוסרת רשות הרישוי שימוש במערכות הגברה חיצוניות באופן לא סביר העלול לגרום מטרד לציבור בשעות המנוחה כהגדרתם בתקנות, בית עסק המבקש להשמיע מוזיקה כאמור בסעיף זה יקבל אישור בכתב מאת ראש המועצה לעשות כן בשעות המנוחה.

נקיון כללי

כל עסק בתחום המועצה יישמור על העסק ועל החצרים נקי ומסודר בכל עת לרבות הצבת פחים/ מאפרות/ וכיו"ב.

מפרט אחיד רשותי לעסקים בעמק הירדן

מפרט אחיד לרישוי עמק הירדן.pdf

מדיניות רוכלות בעמק הירדן

מדיניות ותנאי אישור רשיון רוכלות בעמק הירדן.pdf