תושבים יקרים,

מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים 

פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ – 1 אוגוסט 2014. להלן מספר דגשים בנושא עבודות פטורות מהיתר :

  1. אין הנחיות אלו דנות בנושאים הקנייניים של בעלי הקרקע ואין בהם לפטור מעמידה בהוראות תכניות בניין עיר החלות במקום, ובהוראות כל דין.
  2. חלק מהעבודות הפטורות מותרות בגבולות מגרשים / חלקות. כל סכסוך בין שכנים ו/או טענות בדבר עבודות אלו יופנה לבית משפט ולא לועדה המקומית.
  3. הקמת עבודות הנ"ל מותרות רק בחלקות/מגרשים שהמבנים הקיימים נבנו ע"פ היתר בניה כחוק.

חשוב לציין כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל:
• חוק התכנון והבניה
• תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
• הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
• חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר:
מי שמתכוון לבצע עבודות הפטורות מהיתר נדרש לברר קודם בוועדה מה הן ההוראות החלות על עבודה זו.

פטור מהיתר לא פוטר מהחובה לבצע את העבודות בהתאם לכל ההוראות שנקבעו בחוק, בתקנות, בתכניות החלות על השטח, ובהוראות שנקבעו במסמך זה. הפטור הוא רק מהצורך לבקש היתר לשם ביצוע העבודות הללו. ניתן להיעזר גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת: "הועדה המקומית לתכנון ובניה" ובאתר שער המידע לרישוי של משרד הפנים.
העבודות יבוצעו ע"י בעל הזכויות בקרקע (בעל השטח, חוכר, משכיר וכדומה) או מי שמונה לשם כך על ידי בעל הזכויות. עבודה פטורה מהיתר מחויבת בהסכמת בעלי העניין האחרים בשטח שבו מתבצעת העבודה (אם יש כאלה), לפי כל דין.
יש לוודא שהעבודות לא מסכנות את מי שמשתמש במבנה/מתקן שנבנה בפטור, ואת מי שנמצא בסביבה. ביצוע עבודה פטורה מהיתר אינו פוטר את מבצע העבודה מאחריות מלאה בפני החוק לגבי מעשיו.

במגרש, אתר, מתחם או בנין לשימור – אין פטור מהיתר.

לנוחיותכם, מצ"ב קישור לתקנות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר קישור לתקנות: לחץ כאן

בקרוב נפרסם את המסמך המפורט של הנחיות הועדה. הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים דיווח על עבודה פטורה מהיתר וחובה לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת המייל: [email protected] או בפקס: 04-6757690